Regulamin

§ 1. [Słowniczek]
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedający/Sprzedawca:
  INSIDE 09 Sp. z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000617749, NIP:8522621254, REGON: 364479153;
 2. Sklep – sklep internetowy: level4u.pl;
 3. Strona internetowa Sklepuwww.level4u.pl;
 4. Regulamin - Regulamin Sklepu internetowego level4u.pl – niniejszy dokument;
 5. Klient – osoba zainteresowana kupnem produktu w sklepie internetowym level4u.pl;
 6. Kupujący – osoba dokonująca kupna produktu w sklepie internetowym level4u.pl;
 7. Towary/Produkty – artykuły wykończenia i wyposażenia wnętrz oraz inne produkty, będące rzeczami ruchomymi, wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;
 8. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu, za pomocą której Klient może dokonywać, określonych działań w ramach Sklepu;
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnianego przez Sprzedającego na Stronie internetowej Sklepu;
 10. Formularz Rejestracji - funkcjonalność Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów;
 11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta;
 12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 15. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 – t. ujedn.);
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 – t. ujedn.);
 17. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144 poz. 1204 – t. ujedn.);
 18. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 – t. ujedn.).

 

§ 2. [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży internetowej, prowadzonej przez Sklep internetowy level4u.pl, który jest dostępny pod adresem: www.level4u.pl.
 2. Sklep „level4u.pl” jest własnością spółki INSIDE 09 Sp. z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000617749, NIP:8522621254, REGON: 364479153;
 3. Nazwa Sklepu, znak produktowy, unikatowe treści, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi Sklepu lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne umowy.
 4. Klient może kontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod numerem: (+48) 575950770 (koszt połączenia według taryfy operatora) oraz przez email: sklep@level4u.pl, a także listownie, na adres Sprzedającego. Dział Obsługi Klienta jest czynny w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku.
 5. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, w rozumieniu art. 8. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144 poz. 1204 – t. ujedn.).
 6. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 7. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na Stronie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w dowolnej chwili.
 8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66. Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71. Kodeksu Cywilnego.
 9. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
 10. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

 § 3. [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu]

 1. W trakcie korzystania z usług Sklepu, na komputerze Klienta instalowane są pliki typu „coockies”. Instalacja plików jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usługi.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • włączenie w przeglądarce internetowej, za pośrednictwem której następuje korzystanie z usług Sklepu, „coockies” oraz Javascript.

 

§ 4. [Zakres korzystania ze Sklepu]

 1. Sklep świadczy usługi sprzedaży, poprzez zawieranie umów sprzedaży Produktów na odległość, między Sklepem, a Klientem.
 2. Przedmiotami sprzedaży są Produkty, dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wszystkie Produkty, znajdujące się i dostępne na stronie internetowej Sklepu, są fabrycznie nowe, nie mają wad, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta, Klient informowany jest o tym, najpóźniej w momencie wyrażenia woli na związanie się umową sprzedaży.
 4. Sprzedawane przez Sklep produkty, dostępne są jedynie w całych opakowaniach.
 5. Zdjęcia Produktów, zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, służą prezentacji Towaru i mają charakter poglądowy.
 6. Widoczne na zdjęciach kolory Towarów mogą różnić się od rzeczywistych kolorów tych Towarów. Dotyczy to w szczególności odcieni wykończeń, oklein i materiałów naturalnych, co zostało omówione w § 9. poniżej, pn. „Reklamacje”.

 

§ 5. [Zasady korzystania ze Sklepu]

 1. Sprzedaż Towarów przez Sklep, prowadzona jest za pośrednictwem Internetu.
 2. Umowy zawierane są, przez złożenie przez Klienta Zamówienia, na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zamówienie może być dokonane po rejestracji na stronie internetowej Sklepu, albo bez rejestracji.
 4. Zarejestrowany Klient ma pełny wgląd do historii swoich zamówień.
 5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem Zamówienia.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika, w każdej chwili, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów. W tym celu konieczne jest przesłanie przez Klienta powyższego żądania przez e-mail na adres: sklep@level4u.pl.
 7. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli Klient narusza zasady funkcjonowania Sklepu lub nie przestrzega przepisów, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedającego, informuje on o tym Klienta drogą e-mailową, na adres podany przy rejestracji.
 8. Sprzedający oświadcza, że w celu zabezpieczenia danych, udostępnianych na stronie internetowej Sklepu oraz transakcji, dokonywanych w Sklepie, stosuje odpowiednie środki o charakterze technicznym, uniemożliwiające pozyskiwanie powyższych danych i informacji o transakcjach, przez osoby nieuprawnione.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony internetowej Sklepu, spowodowane problemami technicznymi.
 10. Klient zobowiązany jest korzystać ze strony internetowej Sklepu, w sposób, zgodny z przepisami prawa, obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulamin, w szczególności:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie, określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich, jak: rozsyłanie lub umieszczanie, w ramach Sklepu, niezamówionej informacji handlowej,
  • korzystania ze Sklepu, w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści, zamieszczonych w ramach Sklepu, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

§ 6. [Zamówienia]

 1. Składanie Zamówienia następuje przez wypełnienie odpowiednich formularzy, na stronie internetowej Sklepu.
 2. Przed złożeniem Zamówienia, Klient wybiera Produkt, który chce kupić, a także jego ilość i dodaje go do koszyka (listy zakupów).
 3. Składanie Zamówienia rozpoczyna się od przedstawienia Klientowi informacji, o ograniczeniach, dotyczących dostarczania produktów oraz akceptowanych sposobach płatności. Zapoznanie się z powyższymi informacjami, a także z Regulaminem Sklepu, Klient potwierdza odpowiednim oświadczeniem, zgodnie z przewidzianym na stronie sposobem jego składania (zaznaczenie odpowiedniego pola).
 4. W dalszej kolejności, Klient zobowiązany jest do wyboru formy płatności oraz dostawy, a także wypełnienia stosownych formularzy, w których podaje m.in. swoje dane osobowe. Następnie jest on informowany o głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, a także o całkowitym koszcie Zamówienia, tj. łącznej cenie Produktu wraz z podatkami oraz o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i innych ewentualnych kosztach.
 5. Złożenie Zamówienia i wynikający z niego obowiązek płatności, Klient potwierdza przyciskiem: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Złożenie Zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 66. Kodeksu cywilnego, która skierowana jest do Sklepu.
 7. Za moment przyjęcia Zamówienia, uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Sprzedającego. 
 8. Sklep potwierdza przyjęcie oferty, o której mowa w ust. 6., poprzez wysłanie potwierdzenia złożenia Zamówienia, na podany przez Klienta, w trakcie składania Zamówienia, adres email.
 9. Klient może anulować swoje Zamówienie, do momentu uzyskania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Powinien w tym celu przesłać odpowiednie oświadczenie drogą e-mailową, na adres Sklepu.
 10. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt, nie jest dostępny w magazynie ani u producenta lub jego cena zakupowa w fabryce uległa zmianie, Sklep nie potwierdza Zamówienia i nie przyjmuje oferty. Klient jest o tym fakcie niezwłocznie informowany, nie później, niż w ciągu 14. dni. W opisanym powyżej przypadku, zwrot środków pieniężnych, przekazanych przez Kupującego Sprzedającemu, w ramach zapłaty za Zamówienie, następuje w terminie 21. dni.
 11. W przypadku wystąpienia błędów, podczas składania Zamówienia, pracownik Sklepu jest zobowiązany do ich skorygowania, podczas potwierdzania Zamówienia, złożonego przez Klienta. Jeżeli dane, podane przez Klienta w formularzu, wypełnianym podczas składania Zamówienia, okażą się nieprawdziwe, Sklep może nie zrealizować Zamówienia.
 12. Wraz z Zamówieniem, Klientowi doręczany jest dowód zakupu Produktu.
 13. Klient może, w trakcie składania Zamówienia, wybrać dowód zakupu Produktu w formie faktury VAT, poprzez wybranie odpowiedniej opcji (zaznaczenia pola).
 14. Faktura VAT może być wystawiona w formie elektronicznej, jeżeli Klient wyrazi na taką formę zgodę, w trakcie składania zamówienia.
 15. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 7. pkt 2. Ustawy o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej, w rozumieniu art. 2. pkt. 2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji Zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich zmiany, a także usunięcia z bazy danych Sklepu. W tym celu powinien wysłać odpowiednią dyspozycję na adres e-mail Sklepu.
 16. Podczas składania Zamówienia, niezbędne jest podanie danych do faktury. Po zaksięgowaniu wpłaty, nie ma możliwości zmiany tych danych. Dane można zmieniać do momentu zaksięgowania wpłaty.
 17. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia, przesłanych przez Sprzedawcę), wiadomości elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 7. [Ceny, warunki płatności i dostawa produktów]

 1. Ceny wszystkich Produktów, znajdujących się w ofercie Sklepu, wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatki, w tym podatek VAT).
 2. Ceny Produktów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Klient ma do wyboru, następujące sposoby płatności: przelewem bankowym, na rachunek bankowy INSIDE 09 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, dokonanym w terminie 7. dni, od daty złożenia Zamówienia przez Klienta. Brak płatności w powyższym terminie, powoduje anulowanie Zamówienia. Numer rachunku bankowego, podany jest w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w § 6. ust. 8. powyżej. W tytule przelewu Klient powinien podać numer swojego Zamówienia lub płatność przez serwis: Przelewy24.pl.
 4. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy INSIDE 09 Sp. z o.o.​ z siedzibą w Szczecinie o numerze:     73 1140 2004 0000 3302 7621 5132
 5. Koszt dostawy, uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i miejsca doręczenia. Koszt dostawy, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalany jest indywidualnie.
 6. Towary są doręczane, pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy przewozowej/kurierskiej, według wyboru Klienta.
 7. Przewidywany czas doręczenia Towaru, wyświetlany jest każdorazowo na stronach Produktu w Sklepie.
 8. W przypadku Umowy sprzedaży, dotyczącej przynajmniej jednego Produktu, o cenie jednostkowej, powyżej 5.000,00 PLN, przed przyjęciem Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, celem potwierdzenia Zamówienia.
 9. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym, w sposób wskazany w § 2. ust. 4. Regulaminu oraz uzyskać kopię protokołu szkody.
 10. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8. [Czas realizacji zamówienia]

 1. Czas realizacji Zamówienia, tzn. czas od momentu zawarcia umowy, zgodnie z § 6. ust. 8., do momentu wysłania przesyłki do Klienta, wynosi nie więcej, niż 30. dni.
 2. W przypadku, gdy dla danego Towaru, termin dostawy jest dłuższy, Sklep przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, skontaktuje się z Klientem i powiadomi o innym terminie dostawy, a Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, jeżeli Klient wyrazi zgodę na wydłużony termin dostawy Towaru.
 3. O przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, Klient powiadamiany jest w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w § 6 .ust. 8.
 4. Jeżeli Klient, jednocześnie złożył Zamówienie, na więcej, niż jeden Produkt, a Produkty te mają różny czas realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w całości, w czasie odpowiednim dla Produktu, o najdłuższym czasie realizacji.
 5. Czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się, z powodów niezależnych od Sprzedającego. O tym fakcie Klient jest niezwłocznie informowany.


§ 9. [Reklamacja]

 1. Sprzedawca odpowiada, wobec Klienta, w tym również Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221. Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu, nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie oznaczony, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, albo jeśli Towar został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne rzeczy).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie Towaru, w chwili zawarcia Umowy lub w dacie jego wydania.
 5. Jeżeli Towar, który został sprzedany za pośrednictwem Sklepu jest wadliwy, Kupujący ma pełne prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy.
 6. Jeżeli wada Towaru, kwalifikuje go do wymiany na wolny od wad lub jeśli Kupujący podejmie decyzję o takim sposobie rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od użytkowania Towaru. To samo dotyczy przypadku, gdy Towar dostarczony jest niezgodny z Zamówieniem. Nie zastosowanie się do tego zakazu przez Kupującego może rościć roszczenia Sklepu, wobec Kupującego o naprawienie szkody, powstałej w wyniku użytkowania (w tym niemożności dalszej sprzedaży Towaru, w przypadku, jeżeli Towar dostarczony Kupującemu był niezgodny z Zamówieniem. Nieprawidłowe użytkowanie Towaru przez Kupującego i powstałe na skutek takich działań wady, nie podlegają reklamacji.
 7. Jeżeli Towar ma wady, Kupujący może odstąpić od Umowy albo zażądać obniżenia ceny. Jednakże Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad lub wady zostaną usunięte, zgodnie z ustaleniami, zawartymi w niniejszym paragrafie.
 8. Jeżeli Kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady Towaru, obniżenie winno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość Towaru wolnego od wad, pozostaje do wartości Towaru wolnego z wadami.
 9. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego za pomocą: a) formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie Sklepu. Pobierz formularz reklamacyjny, wypełniając wszystkie pola formularza i podając pełne dane, dotyczące wadliwego produktu; b) poczty – wysyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 10. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać, następujące informacje: dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres kontaktowy Kupującego), nazwę Towaru zgłaszanego do reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń, dotyczących otrzymanego towaru oraz datę odbioru Towaru. W miarę możliwości, Kupujący powinien załączyć także kopię paragonu zakupu lub faktury. W przypadku, kiedy podane przez Kupującego dane, nie są wystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego z prośbą o uzupełnienie reklamacji, we wskazanym zakresie.
 11. Rozpoznanie reklamacji odbywa się w terminie 14. dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę, w prawidłowej postaci. Odpowiedź zwrotna, dotycząca rozpoznania reklamacji, wysyłana jest za pomocą poczty, na adres podany przez Kupującego lub na adres e-mail, jeżeli został on podany, jako adres do korespondencji.
 12. Jeżeli Kupujący, jako konsument, zażądał usunięcia wady Towaru lub wymiany Towaru na nowy, albo złożył oświadczenie, dotyczące obniżenia ceny, określając kwotę, o którą podana cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14. dni do tego żądania, uważa się, że żądanie to uznał, jako uzasadnione.
 13. Kiedy Towar, kupiony za pośrednictwem Sklepu, jest wadliwy, Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień, przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, dotyczących rękojmi za wady (zawartych w przepisach art.556.-576.).
 14. Jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną Towaru.
 15. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie stwierdzone, że Towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, Towar należy w miarę możliwości zapakować z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie.
 16. Licząc od dnia stwierdzenia wady, wraz z upływem roku, roszczenie Kupującego, dotyczące wymiany Towaru lub usunięcia wady, ulega przedawnieniu. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin przedawnienia nie może upłynąć przed upływem dwóch lat, od daty wydania Towaru Kupującemu.
 17. Za szkody, które wynikają z pomyłek, popełnionych przez Kupującego, podczas składania Zamówienia, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Sprzedawca nie ponosi on odpowiedzialności za nieuzasadniony brak odbioru Towaru. Wówczas koszty ponownej wysyłki Towaru, są ponoszone przez Kupującego.
 19. Jeżeli Towar nie ma wad, które wskazał Kupujący, jako podstawę zwrotu Produktu, Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego utraconych zysków, zwrotu kosztów nabycia i przesyłek Produktu, jak również wszystkich innych kosztów dochodzenia odszkodowania.
 20. Kupujący, będący konsumentem, ma prawo zgłosić się o pomoc w złożeniu reklamacji do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów.
 21. W trakcie odbioru Towaru, Kupujący winien sprawdzić, czy Towar lub jego opakowanie, nie mają widocznych uszkodzeń. Jeżeli takowe widnieją, Kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny w obecności dostawcy/kuriera, a w przypadku ujawnienia uszkodzeń Towaru, protokół szkody..
 22. Jeżeli wybrany przez Kupującego sposób, jest niemożliwy do zrealizowania, albo w porównaniu z drugim sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałby nadmiernych kosztów, Sklep informuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi, przewyższą cenę rzeczy sprzedanej.
 23. Jeżeli rzecz ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie.
 24. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, jak również w przypadku, w którym Kupujący dowiedział się o wadzie przed zawarciem umowy.
 25. W przypadku określenia żywotności lamp podane są średnie wartości. Zapis nie stanowi gwarancji żywotności.
 26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru wynikłe z:
  • niewłaściwej instalacji (np. niezgodność dopuszczalnej wartości napięcia)
  • niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem Towaru lub z instrukcją obsługi zastosowania lub używania Towaru (np. używanie produktów bez odpowiedniego oznakowania w środowisku o wysokim zasoleniu powietrza lub stosowania produktów bez odpowiedniej klasy ochrony IP44 i powyżej, w miejscach o stałej ponadprzeciętnej wysokiej wilgotności; użycie niewłaściwych środków czyszczących, bądź produktów o ostrych kantach);
  • normalnego zużycia Towaru;
  • nieuprawnionej modyfikacji Towaru.
 27. Niestwierdzenie wad lub stwierdzenie wad, wynikłych z przyczyn, określonych w ust. 26. powyżej stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji.
 28. Jeżeli Towarem, określonym w Umowie, są meble, z elementami pokrycia (forniru), imitującego drewno naturalne, cechujące się znaczną zmiennością kolorystyczną oraz ułożeniem słojów w drewnie, to, jako, że taki występuje w drewnie naturalnym, jest to objaw naturalny dla materiału i stanowi jego pożądaną cechę. Stąd też, naniesione przez producenta pokrycia, wykorzystywanego do produkcji przez Sprzedawcę, kolor drewna, ułożenie słojów, wszelkie smugi, przebarwienia, wykwity są elementem estetycznym. Wszelkie próbki materiału oraz fotografie zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w wydawanych przez Sprzedawcę katalogach, przedstawiające materiał, są jedynie materiałem poglądowym, a produkt finalny może być od nich różny. W przypadku fotografii, zamieszczonych na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w wydawanych przez Sprzedawcę katalogach, rzeczywisty wygląd Towarów, a w szczególności kolorystyka, może różnić się od produktów, pokazywanych na zdjęciach, nie tylko ze względu na specyfikę elementów, z których składa się produkt, ale również ze względu na technikę wyświetlania i kalibrację obrazu w urządzeniu wyświetlającym fotografię na  stronie internetowej. Dokonanie zakupu przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją rozbieżności, o których mowa powyżej i Kupujący nie może powoływać się na wadę, w sytuacji wystąpienia rozbieżności, o których mowa powyżej, pomiędzy towarem zakupionym, a próbką lub fotografią Towaru, zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w wydawanych przez Sprzedawcę katalogach.
 29. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru, na warunkach oraz przez okres, wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji, bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 30. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, w terminie 7. dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 31. Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedającego, a także koszt przesłania produktu do Klienta, w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, obciąża Sprzedającego.


§ 10. [Odstąpienie od umowy]

 1. Kupujący, który jest Konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem następujących kosztów:
  • dodatkowych kosztów zwrotu Towaru do Sklepu ponad koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów oferowanego przez Sklep
  • bezpośrednich kosztów, które poniósł Kupujący będący Konsumentem w związku ze zwrotem rzeczy.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, określony w ust. 1, wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadania ostatniego Produktu, partii lub części, natomiast w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktu.
 3. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej UOKiK, pod adresem https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php , lecz nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1., wystarczy nadanie oświadczenia, przed jego upływem na adres: INSIDE 09 Sp. z o.o., ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin lub na adres e-mail Sklepu: sklep@level4u.pl. W przypadku wysłania oświadczenia pocztą tradycyjną, za datę nadania uznaje się datę stempla pocztowego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej w ust. 1. pkt 1. i 2. Zwrot powyższych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni od dnia, w którym Sklep dowiedział się o odstąpieniu od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem. Zwrot płatności zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej dokonana była płatność, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraził zgodę na inną formę.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później, niż w ciągu 14. dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem powyższego terminu.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa powyżej w ust. 5., do momentu otrzymania Towaru odesłanego przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy.
 9. Odsyłany Towar powinien zostać przez Kupującego zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie w czasie transportu.
 10. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.
 11. Zgodnie z treścią art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30. dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne, niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 11. [Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej]

 1. Wszyscy klienci sklepu level4u.pl, realizujący zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, otrzymują fakturę elektroniczną za zakupione towary.
 2. W przypadku nie wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej niezbędny jest kontakt ze sklepem w celu otrzymania oryginału faktury drogą pocztową.
 3. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Klienta adresy poczty elektronicznej. Za moment otrzymania przez Klienta faktury wystawionej w formie elektronicznej będzie uznawany moment wejścia wiadomości na serwer pocztowy Klienta. Potwierdzeniem otrzymania przez Klienta korekty do faktury, wystawianej przez INSIDE 09 Sp. z o.o.​ z siedzibą w Szczecinie w formie elektronicznej, będzie moment wejścia wiadomości, na wskazany przez Klienta serwer pocztowy.
 4. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ze zmianami, zgodnie z art. 106n. ust. 1. przedmiotowej Ustawy, Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej (PDF) przez INSIDE 09 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

 

§ 12. [Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przede wszystkim:

 1. uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 2. uprawnienie do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, między Klientem, a Sprzedawcą,
 3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl,
 4. złożenia swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13. [Postanowienia końcowe]

 1. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy:
  • Kodeksu cywilnego;
  • Ustawy o prawach konsumenta. 

 

Zgodne ze stanem prawnym na 04.01.2018r.