Zwroty

 

§ 10. [Odstąpienie od umowy]

 1. Kupujący, który jest Konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów zwrotu Towaru do Sklepu ponad koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów oferowanego przez Sklep, jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sklep oraz bezpośrednich kosztów, które poniósł Kupujący będący Konsumentem w związku ze zwrotem rzeczy.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, określony w ust. 1, wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadania ostatniego Produktu, partii lub części, natomiast w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktu.
 3. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej UOKiK, pod adresem https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php , lecz nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1., wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Level 4U Zalewski Spółka Jawna, ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin lub na adres e-mail Sklepu sklep@level4u.pl. Oświadczenie może być także złożone osobiście w siedzibie Sprzedającego. W przypadku wysłania oświadczenia pocztą tradycyjną, za datę nadania uznaje się datę stempla pocztowego.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej w ust. 1. pkt 1. i 2. Zwrot powyższych płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni od dnia, w którym Sklep dowiedział się o odstąpieniu od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem. Zwrot płatności zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej dokonana była płatność, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraził zgodę na inną formę.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, nie później, niż w ciągu 14. dni. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem powyższego terminu.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa powyżej w ust. 5., do momentu otrzymania Towaru odesłanego przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy.
 9. Odsyłany Towar powinien zostać przez Kupującego zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie w czasie transportu.
 10. Zgodnie z treścią art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30. dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne, niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.