Reklamacje

 

§ 9. [Reklamacja]

 1. Sprzedawca odpowiada, wobec Klienta, w tym również Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221. Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu, nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w Umowie oznaczony, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, albo jeśli Towar został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne rzeczy).
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie Towaru, w chwili zawarcia Umowy lub w dacie jego wydania.
 5. Jeżeli Towar, który został sprzedany za pośrednictwem Sklepu jest wadliwy, Kupujący ma pełne prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy.
 6. Jeżeli wada Towaru, kwalifikuje go do wymiany na wolny od wad lub jeśli Kupujący podejmie decyzję o takim sposobie rozpatrzenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od użytkowania Towaru. To samo dotyczy przypadku, gdy Towar dostarczony jest niezgodny z Zamówieniem. Nie zastosowanie się do tego zakazu przez Kupującego może rościć roszczenia Sklepu, wobec Kupującego o naprawienie szkody, powstałej w wyniku użytkowania (w tym niemożności dalszej sprzedaży Towaru, w przypadku, jeżeli Towar dostarczony Kupującemu był niezgodny z Zamówieniem. Nieprawidłowe użytkowanie Towaru przez Kupującego i powstałe na skutek takich działań wady, nie podlegają reklamacji.
 7. Jeżeli Towar ma wady, Kupujący może odstąpić od Umowy albo zażądać obniżenia ceny. Jednakże Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad lub wady zostaną usunięte, zgodnie z ustaleniami, zawartymi w niniejszym paragrafie.
 8. Jeżeli Kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady Towaru, obniżenie winno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość Towaru wolnego od wad, pozostaje do wartości Towaru wolnego z wadami.
 9. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego za pomocą: a) formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie Sklepu. Pobierz formularz reklamacyjny, wypełniając wszystkie pola formularza i podając pełne dane, dotyczące wadliwego produktu; b) poczty – wysyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 10. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać, następujące informacje: dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres kontaktowy Kupującego), nazwę Towaru zgłaszanego do reklamacji, opis zgłaszanych zastrzeżeń, dotyczących otrzymanego towaru oraz datę odbioru Towaru. W miarę możliwości, Kupujący powinien załączyć także kopię paragonu zakupu lub faktury. W przypadku, kiedy podane przez Kupującego dane, nie są wystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego z prośbą o uzupełnienie reklamacji, we wskazanym zakresie.
 11. Rozpoznanie reklamacji odbywa się w terminie 14. dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę, w prawidłowej postaci. Odpowiedź zwrotna, dotycząca rozpoznania reklamacji, wysyłana jest za pomocą poczty, na adres podany przez Kupującego lub na adres e-mail, jeżeli został on podany, jako adres do korespondencji.
 12. Jeżeli Kupujący, jako konsument, zażądał usunięcia wady Towaru lub wymiany Towaru na nowy, albo złożył oświadczenie, dotyczące obniżenia ceny, określając kwotę, o którą podana cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14. dni do tego żądania, uważa się, że żądanie to uznał, jako uzasadnione.
 13. Kiedy Towar, kupiony za pośrednictwem Sklepu, jest wadliwy, Kupujący ma prawo skorzystać z uprawnień, przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, dotyczących rękojmi za wady (zawartych w przepisach art.556.-576.).
 14. Jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną Towaru.
 15. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie stwierdzone, że Towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, Towar należy w miarę możliwości zapakować z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie.
 16. Licząc od dnia stwierdzenia wady, wraz z upływem roku, roszczenie Kupującego, dotyczące wymiany Towaru lub usunięcia wady, ulega przedawnieniu. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin przedawnienia nie może upłynąć przed upływem dwóch lat, od daty wydania Towaru Kupującemu.
 17. Za szkody, które wynikają z pomyłek, popełnionych przez Kupującego, podczas składania Zamówienia, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Sprzedawca nie ponosi on odpowiedzialności za nieuzasadniony brak odbioru Towaru. Wówczas koszty ponownej wysyłki Towaru, są ponoszone przez Kupującego.
 19. Jeżeli Towar nie ma wad, które wskazał Kupujący, jako podstawę zwrotu Produktu, Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego utraconych zysków, zwrotu kosztów nabycia i przesyłek Produktu, jak również wszystkich innych kosztów dochodzenia odszkodowania.
 20. Kupujący, będący konsumentem, ma prawo zgłosić się o pomoc w złożeniu reklamacji do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów.
 21. W trakcie odbioru Towaru, Kupujący winien sprawdzić, czy Towar lub jego opakowanie, nie mają widocznych uszkodzeń. Jeżeli takowe widnieją, Kupujący powinien spisać protokół reklamacyjny w obecności dostawcy/kuriera, a w przypadku ujawnienia uszkodzeń Towaru, protokół szkody..
 22. Jeżeli wybrany przez Kupującego sposób, jest niemożliwy do zrealizowania, albo w porównaniu z drugim sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałby nadmiernych kosztów, Sklep informuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi, przewyższą cenę rzeczy sprzedanej.
 23. Jeżeli rzecz ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie.
 24. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, jak również w przypadku, w którym Kupujący dowiedział się o wadzie przed zawarciem umowy.
 25. W przypadku określenia żywotności lamp podane są średnie wartości. Zapis nie stanowi gwarancji żywotności.
 26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru wynikłe z: niewłaściwej instalacji (np. niezgodność dopuszczalnej wartości napięcia), niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem Towaru lub z instrukcją obsługi zastosowania lub używania Towaru (np. używanie produktów bez odpowiedniego oznakowania w środowisku o wysokim zasoleniu powietrza lub stosowania produktów bez odpowiedniej klasy ochrony IP44 i powyżej, w miejscach o stałej ponadprzeciętnej wysokiej wilgotności; użycie niewłaściwych środków czyszczących, bądź produktów o ostrych kantach); normalnego zużycia Towaru; nieuprawnionej modyfikacji Towaru.
 27. Niestwierdzenie wad lub stwierdzenie wad, wynikłych z przyczyn, określonych w ust. 26. powyżej stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji.
 28. Jeżeli Towarem, określonym w Umowie, są meble, z elementami pokrycia (forniru), imitującego drewno naturalne, cechujące się znaczną zmiennością kolorystyczną oraz ułożeniem słojów w drewnie, to, jako, że taki występuje w drewnie naturalnym, jest to objaw naturalny dla materiału i stanowi jego pożądaną cechę. Stąd też, naniesione przez producenta pokrycia, wykorzystywanego do produkcji przez Sprzedawcę, kolor drewna, ułożenie słojów, wszelkie smugi, przebarwienia, wykwity są elementem estetycznym. Wszelkie próbki materiału oraz fotografie zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w wydawanych przez Sprzedawcę katalogach, przedstawiające materiał, są jedynie materiałem poglądowym, a produkt finalny może być od nich różny. W przypadku fotografii, zamieszczonych na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w wydawanych przez Sprzedawcę katalogach, rzeczywisty wygląd Towarów, a w szczególności kolorystyka, może różnić się od produktów, pokazywanych na zdjęciach, nie tylko ze względu na specyfikę elementów, z których składa się produkt, ale również ze względu na technikę wyświetlania i kalibrację obrazu w urządzeniu wyświetlającym fotografię na  stronie internetowej. Dokonanie zakupu przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją rozbieżności, o których mowa powyżej i Kupujący nie może powoływać się na wadę, w sytuacji wystąpienia rozbieżności, o których mowa powyżej, pomiędzy towarem zakupionym, a próbką lub fotografią Towaru, zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w wydawanych przez Sprzedawcę katalogach.
 29. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru, na warunkach oraz przez okres, wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji, bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 30. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, w terminie 7. dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 31. Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedającego, a także koszt przesłania produktu do Klienta, w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, obciąża Sprzedającego.