Reklamacje

§ 9. [Reklamacja]

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221. Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
 3. Reklamacja może być złożona osobiście lub listownie na adres Sprzedającego. Reklamacja powinna zostać złożona na formularzu reklamacji dostępnym na stronie Sklepu. Wraz z reklamacją Kupujący dostarcza Sprzedającemu wadliwy produkt.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, w miarę możliwości również numer zamówienia wraz z datą jego złożenia.
 5. Kupujący informuje Sklep, czy żąda wymiany rzeczy na wolną od wad czy też usunięcia wady.
 6. Jeżeli wybrany przez Kupującego sposób jest niemożliwy do zrealizowania albo w porównaniu z drugim sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów, Sklep informuje o tym Kupującego. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 7. Jeżeli rzecz ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie. W przypadku wyboru jednego z tych dwóch sposobów przez Kupującego, stosuje się odpowiednio ust. 5.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna, jak również w przypadku, w którym Kupujący dowiedział się o wadzie przed zawarciem umowy.
 9. W przypadku określenia żywotności lamp podane są średnie wartości. Zapis nie stanowi gwarancji żywotności.
 10. Niestwierdzenie wad lub stwierdzenie wad wynikłych z przyczyn określonych w ust. 10. powyżej stanowi podstawę do odrzucenia reklamacji.
 11. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 12. Sklep informuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 14. dni.
 13. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie w terminie 7. dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 14. Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedającego, a także koszt przesłania produktu do Klienta w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji obciąża Sprzedającego.
 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru wynikłe z:
 • niewłaściwej instalacji (np. niezgodność dopuszczalnej wartości napięcia)
 • niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem Towaru lub z instrukcją obsługi zastosowania lub używania Towaru (np. używanie produktów bez odpowiedniego oznakowania w środowisku o wysokim zasoleniu powietrza lub stosowania produktów bez odpowiedniej klasy ochrony IP44 i powyżej, w miejscach o stałej ponadprzeciętnej wysokiej wilgotności; użycie niewłaściwych środków czyszczących, bądź produktów o ostrych kantach);
 • normalnego zużycia Towaru;
 • nieuprawnionej modyfikacji Towaru.